Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης 49958/6532/13 "Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΑ
Άρθρο 6
Επιτρέπεται η διασκευή του κινητήρα των (εν κυκλοορία) κυκλοφορουσών εκπαιδευτικών δικύκλων μοτοικλετών η οποία συνίσταται σε προσθήκη ορισμένων εξαρτημάτων επί της μοτοσικλέτας που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μέγιστης καθαρής ισχύος του κινητήρα της.
1. Προϋποθέσεις
α. Η μέγιστη καθαρή ισχύς ή η φορολογήσιμη ισχύς του διασκευασμένου κινητήρα να επιτρέπεται από τις για κάθε περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
β. Να είναι τεχνικά δυνατή, η ασφαλής και λειτουργικά ορθή, σύμφωνα με τις ανάλογες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, τοποθέτηση και συνεργασία των πρόσθετων εξαρτημάτων, με τα υπόλοιπα συστήματα της μοτοσικλέτας.
γ. Η μοτοσικλέτα μετά τη διασκευή να βρίσκεται εντός ορίων εκπομπής καυσαερίων ή θορύβων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Η μοτοσικλέτα μετά τη διασκευή να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.2 του παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει αναφορικά με την κατηγορία οχημάτων Α2.
2. Προδιαγραφές
α. Η μέγιστη καθαρή ισχύς της μοτοσικλέτας να πιστοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/1/ΕΚ ή εθνική νομοθεσία κράτους−μέλους, από πιστοποιημένο εργατήριο κράτους−μέλους.
β. Τα πρόσθετα εξαρτήματα να είναι κατάλληλα για τη χρήση τους στη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα.
γ. Τα πρόσθετα εξαρτήματα να τοποθετούνται και να σφραγίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σφράγισή τους, η αδυναμία αυτή βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή.
3. Ειδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ έγκρισης της διασκευής εκπαιδευτικής δίκυκλης μοτοσικλέτας μετά την προσθήκη εξαρτημάτων για μείωση της μέγιστης καθαρής ισχύος του κινητήρα της...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου